Brukerundersøkelsen 2019

AKS-figurer-blå

Kjære foresatte,

Foresatte med barn i Osloskolen inviteres av Utdanningsetaten til å delta i årets brukerundersøkelse av aktivitetsskoletilbudet. UDE oppfordrer alle foresatte med barn 1.-4.trinn – også de som ikke har barn i AKS – samt foresatte med barn 5.-7.trinn som benytter seg av aktivitetsskoletilbudet om å delta. Hensikten med undersøkelsen er å få konkrete tilbakemeldinger på tilbudet i AKS. På den måten kan vi få viktige innspill til hvordan tilbudet kan videreutvikles til det beste for dere og deres barn. Resultater fra tidligere undersøkelser har bidratt til flere positive endringer. Det siste året har UDE blant annet utviklet et digitalt opplæringsprogram for medarbeiderne i AKS.

PRAKTISK GJENNOMFØRING

NÅR KAN DU SVARE PÅ UNDERSØKELSEN?

  • Undersøkelsen vil gjøres tilgjengelig mandag 02. desember, og vil vare i fjorten dager, t.o.m. mandag 16. desember kl. 23:59.

HVORDAN KAN DU SVARE PÅ UNDERSØKELSEN?

  • Du vil motta en e-post og en SMS med lenke til undersøkelsen mandag 02. desember.
  • Du kan svare på mobiltelefon, nettbrett eller PC med internett-tilgang.
  • Du kan også klikke deg inn på lenken gjennom skolens nettsider eller direkte på https://aks.vardehartmark.no/aks/.

Undersøkelsen vil ta ca. 15 minutter å besvare for de som har barn i AKS, og ca. 5 minutter for de som ikke har barn i AKS.

HVEM GJELDER UNDERSØKELSEN FOR?

  • Alle foresatte med barn 1.-4.trinn. Dette inkluderer også foresatte uten barn i AKS, da vi også ønsker deres innspill til hvordan tilbudet kan forbedres.
  • Foresatte 5.-7.trinn med barn i AKS.

SPRÅK

  • Undersøkelsen kan besvares på 8 språk. Disse er: norsk, engelsk, arabisk, polsk, somali, tyrkisk, urdu og vietnamesisk.

PERSONVERN

  • Undersøkelsen er anonym og alle svar blir behandlet konfidensielt. Det vil si at din identitet ikke vil kunne spores til svarene du avgir.

Vi håper dere vil ta dere tid til å gi Osloskolen verdifull tilbakemelding.

Vennlig hilsen Sørkedalen skole og Osloskolen